Privacybeleid

Deze website is eigendom van Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland. Met het aanmaken van een profiel stemt u in met de algemene voorwaarden die hier worden beschreven. Voor de overige gebruiksvoorwaarden verwijzen we naar de disclaimer van deze site (zie tussenkopje disclaimer verder op deze pagina).

Redactie van de site
De inhoud van deze website wordt verzorgd door een redactie, ingesteld door Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland en bevat daarnaast bijdragen van gebruikers. Hoewel de redactie geen verplichting heeft de bijdragen van gebruikers te monitoren, erkent u dat de redactie dit recht wel heeft. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor (delen van) de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen, alsmede bijdragen van gebruikers te corrigeren, te weigeren of te verwijderen. Ziet de redactie mogelijkheden om bijdragen van gebruikers in samenwerking met de gebruiker te verbeteren, dan neemt de redactie vooraf contact op voor overleg en toestemming (zie ook onder Toestemming).

Uw profiel op de site
U staat ervoor in dat uw profiel:
– juiste, actuele en complete gegevens over uzelf bevat;
– niet toegankelijk is voor derden, en dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig zult bewaren.

Bijdrage aan de site
Nadat u een profiel heeft aangemaakt, kunt u een bijdrage leveren aan de website. Deze kan bestaan uit het aanmaken en wijzigen van een portfolio en het plaatsen van discussies en reacties.

Garantie
U staat ervoor in dat uw bijdrage:

  • geen valse of misleidende informatie bevat;
  • van u afkomstig is, of dat u toestemming heeft om deze op de website te plaatsen;
  • voor zover u redelijkerwijs weet of kunt weten, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendom)rechten van derden;
  • niet kwetsend, aanstootgevend of anderszins onfatsoenlijk is;
  • geen spam, commerciële aanbiedingen, virussen of andere ongewenste informatie bevat.

Toestemming
U stemt er mee in dat:

  • de redactie uw bijdrage mag wijzigen (in geval van inhoudelijke wijzigingen of andere mogelijkheden tot verbetering van de bijdrage neemt de redactie vooraf contact op voor overleg en toestemming);
  • de redactie uw bijdrage zonder opgaaf van redenen mag weigeren of verwijderen;
  • uw bijdrage kan worden gebruikt door Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland voor promotie- en kennisdoeleinden, zowel op en in het kader van deze website, tijdens evenementen als via gelieerde media, publicaties en uitingen van Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland (bij gewenst gebruik van een bijdrage voor publicitaire doeleinden via media en publicaties van derden, of ander gebruik dat hier niet is beschreven, zal de redactie vooraf contact opnemen voor overleg en toestemming);
  • Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland u relevante berichten en mailings kan sturen, inclusief van partners en derden. U kunt je hier te allen tijde voor afmelden door een mail te sturen aan info@gezond-og.nl

Privacy
Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland gaat zo zorgvuldig mogelijk met de door u verstrekte persoonlijke gegevens om en zal deze niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde via je profiel wijzigen en aanpassen. Wil u uw profiel of bepaalde bijdragen verwijderen, neem dan contact op met de redactie via info@gezond-og.nl. Houd er rekening mee dat uw profiel wel, maar niet alle door u geleverde bijdragen verwijderd kunnen worden.

Geschillen
Wanneer u meent dat uw bijdrage ten onrechte is gewijzigd of verwijderd, dan kunt u contact opnemen met de redactie (info@gezond-og.nl). Nederlands recht is van toepassing, en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de rechter te Arnhem.


Disclaimer

Deze website is eigendom van Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland. Met het bezoeken van deze website accepteert u deze disclaimer. Bezoekers die een bijdrage willen leveren kunnen een profiel aanmaken en dienen in te stemmen met de algemene voorwaarde van de site.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en haar inhoud komen toe aan Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland of haar toeleveranciers. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland delen van de website of haar inhoud over te nemen of verder te verspreiden.

Juistheid, volledigheid en actualiteit
Deze website en haar inhoud zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hoewel Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland deze steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van op deze website door gebruikers geplaatste teksten, beelden of links. Uitingen van gebruikers op deze website zijn hun persoonlijke mening(en) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland. Evenmin is Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland verantwoordelijk voor websites van derden, waarnaar vanuit deze website wordt gelinkt, of die een verwijzing bevatten naar deze website.

Fouten, onjuistheden of onvolkomenheden kun je melden aan de webbeheerder info@gezond-og.nl

Aansprakelijkheid
Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico. Noch Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland, noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of presentatie van deze site namens Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland, is aansprakelijk voor enige (in)directe schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van (de informatie van) deze website, dit alles binnen de wettelijke grenzen.

Ons website-adres is: https://www.gezond-og.nl